VERİ SORUMLUSU
KVKK uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen Dolusoft Yazılım Teknolojileri tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

İŞLENENEBİLECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ
Tarafımızca müşterilerimize ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel verileriniz iş amaçlarıyla uyumlu olarak işlenebilmektedir. Örnek kabilinden olmak üzere işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz;

 • Kimlik verisi
 • İletişim verisi
 • Log Kayıtları
 • Finansal veriler
 • Özlük verisi
Veri Sorumlusu sıfatıyla, şirketimiz tarafından, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla uyumlu olarak, aşağıdaki amaçlar için kullanılmak, kaydedilmek, saklamak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecek ve paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 4. 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
 • Doğru ve gerektiğinde güncel
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme
kurallarına uygun bir şekilde tarafımızca aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ürünler ve hizmetler hakkında gerekli uyarıların ve hatırlatmaların yapılması, şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların ve pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün veya hizmetin sizlerin ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşların ürünün kullanımını sağlamanız amacıyla,
 • Şirketimizin internet ve teknik destek sayfasının kullanılması ve gerekli desteğin verilebilmesi amacıyla,
 • Müşteri/Bayi/Tedarikçi/Üretici ilişkilerinin kurulması,
 • Bayilerimiz, tedarikçilerimiz veya diğer üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
 • Şirketimizin tüm markaları ile ilgili tanıtım, teklif, promosyon, anket, etkinlik, bilgilendirme gibi her türlü doğrudan ve dolaylı pazarlama faaliyetleri kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesi, telefonla aranılması, kişisel verilerin bu amaçlarla kullanılması, saklanması ve bu işlemlerin yapılması için Dolusoft tarafından kullanılması,
 • Şirketimizin ve distribütörü olduğumuz üreticilerin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonların duyuruları ve katılım sağlanması amacıyla işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilin de, şirketimizin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere; iş ortaklarımız, bayilerimiz, tedarikçilerimiz ile şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri ya da yurt dışı ülkeleri ile paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle

 • Ofislerimiz
 • Bayilerimiz
 • İnternet sitesi ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik
gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak şirketimizin faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL KORUNMAKTADIR?
Dolusoft, kişisel verilerin korunmasına büyük önem vermektedir. Kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli fiziki, teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
Dolusoft, bilgilerinizi saklama konusunda azami özeni göstererek kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bunlara erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almakla beraber, Dolusoft tarafından saklanan verilerinizin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde Dolusoft’un bu durumu verinin ilgilisine ve ilgili idari mercilere bildirmek dışında bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.


KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.
Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili taleplerinizi Dolusoft Yazılım Teknolojileri’ ne yazılı olarak bildirebilirsiniz.
Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Dolusoft Yazılım Teknolojileri Ostim Tekopark Turuncu Bina 5. Kat Ofis: 82 Yenimahalle/ ANKARA adresine veya infodolusoft.com e-posta adresine ulaştırmanız gerekmektedir.